Wskazówki do znakowania Drogi św. Jakuba w Polsce

Informacje wstępne

Dział “Wskazówki do znakowania Drogi św. Jakuba w Polsce” powstał  w wyniku dyskusji i rozmów prowadzonych podczas obrad Parlamentu Jakubowego, dla zapewnienia koordynacji wspólnych działań organizacji Camino w Polsce.

Zaproponowane w tym dziale wskazówki budowy i znakowania Drogi św. Jakuba mają na celu:

  • koordynację powstawania i utrzymywania Dróg św. Jakuba w Polsce
  • dążenie do ujednolicenia sposobu znakowania
  • zapewnienie dobrej jakości wykonywanych prac znakarskich i estetyki wyglądu szlaku
  • powielanie dobrych zasad i praktyk

Liczymy że wskazówki przydadzą podczas Waszych prac  na Drodze św. Jakuba.

Prosimy o przesyłanie uwag na adres: web@camino.net.pl

Zapraszamy do udziału w corocznych szkoleniach dla Opiekunów i znakarzy Szlaku św. Jakuba. Więcej informacji

Droga św. Jakuba w Polsce

Wskazówki do znakowania Drogi św. Jakuba w Polsce

1. Szlak do Santiago de Compostela

 

1) Droga św. Jakuba to szlak dla Pielgrzymów do Santiago de Compostela, dlatego też obowiązkowe jest znakowanie tego szlaku w kierunku zachodnim z zachowaniem dążenia do utrzymania tego kierunku, bez niepotrzebnego dodawana drogi

2) Kierunek przeciwny przebiegu szlaku (inny niż podstawowy tj. na zachód), stosowany na niektórych Drogach św. Jakuba, może zostać oznakowany dodatkowo. Zalecamy wówczas by znaki przebiegu przeciwnego, różniły się od znaków, stosowanych do znakowania w kierunku na zachód, tak by jednoznacznie określić kierunek podstawowy przebiegu szlaku

2. Oznakowanie

1) Znak podstawowy Szlaku św. Jakuba to niebieski prostokąt, na którym znajduje się muszla (żółta lub biała). Symbol muszli stosowany jest według wzoru przyjętego na danej Drodze św. Jakuba. Na muszli może być umieszczony dodatkowo krzyż św. Jakuba (mieczokrzyż). Zalecana wielkość znaku podstawowego to: 22 cm x 22 cm. Dodatkowo przy znaku podstawowym stosowane są żółte strzałki dla zaznaczenia zmiany kierunku szlaku,

2) Betonowe słupki z muszlą

3) Kierunkowskazy, zalecamy stosować według ujednoliconego wzoru umieszczonego na stronie: www.camino.net.pl,

4) Tablice informacyjne, zalecamy stosować według ujednoliconego wzoru umieszczonego na stronie: www.camino.net.pl.

3. Nowe szlaki / zmiana przebiegu

 

1) Przed wytyczeniem nowego Szlaku św. Jakuba w Polsce,  prosimy o uzyskanie aprobaty Parlamentu Jakubowego (parlamentjakubowy.pl), w której to organizacji zrzeszone są podmioty zajmujące się Szlakami św. Jakuba w Polsce

2) Ponadto nowe szlaki, czy też ich zmienianie przebiegi, nowe warianty, na etapie prac projektowych, muszą być uzgodnione z proboszczami miejsca lub/i władzami diecezji, właścicielami terenów przez które przebiegają nowe odcinki, samorządami, administracją lasów, administracją dróg wodnych (wały przeciwpowodziowe), rezerwatów przyrody, parków narodowych, w dużych miastach – miejski architekt, strażą graniczną,  PTTK, oraz innymi podmiotami które są zainteresowane nowym lub zmienianym przebiegiem szlaku

3) Nowe lub zmieniane szlaki powinny prowadzić już istniejącymi drogami i ścieżkami, najlepiej o nieutwardzonej nawierzchni

4) Nie jest dozwolone prowadzenie szlaku: wzdłuż ruchliwej drogi bez chodnika (w tym po drogach wojewódzkich i krajowych), po torowiskach, przekraczanie ruchliwych dróg inaczej niż po przejściach dla pieszych, prowadzenie szlaku przez niebezpieczne miejsca, miejsca zagrożone powstaniem osuwisk itp.

5) W przypadku, gdy nastąpią lub są planowane zmiany, powodujące że kiedyś bezpieczny przebieg szlaku, dziś jest lub będzie niebezpieczny, należy zmienić przebieg szlaku, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dla Pielgrzyma

6) w przypadku zmian powodujących mniejszy komfort poruszania się dla Pielgrzyma (np. powstała droga asfaltowa w miejsce drogi utwardzonej), rozważyć należy korektę przebiegu szlaku

4. Rodzaje stosowanych znaków podstawowych

 

1) Znaki malowane – zalecamy je jako najtrwalsze, najtrudniejsze do zniszczenia przez wandali, stosowane głównie poza miejscowościami.

Do malowania znaków używamy farb wodoodpornych, zalecamy farby akrylowe.

Znak malowany musi być wykonany w sposób estetyczny, musi być namalowany przy wykorzystaniu szablonu (zalecamy pracę zespołów 2-osobowych, jedna osoba maluje druga trzyma szablon).

Namalowany znak powinien posiadać równie brzegi, postrzępienia boków, które mogą się pojawić podczas malowania, powinny zostać uzupełnione domalowaniem (mały pędzelek).

Znaki malowane powinny być kładzione na wygładzonym podłożu. Może przydać się ośnik, do wyrównania martwej warstwy kory, na drzewach które posiadają korę porowatą  (np. sosna, wierzba).

Uwaga!!!

Nie można używać ośnika na drzewach o korze gładkiej (np. buk, grab).

Nie można również dopuścić do ścięcia zbyt dużej ilości kory i tym samy do uszkodzenia drzewa!

Do  oczyszczenia powierzchni, bezpośrednio przed malowaniem stosujemy szczotkę drucianą.

Zalecamy posiadanie pędzli większych i mniejszych, tab by łatwiej można było wykonać estetyczny znak.

2) Naklejki – stosowane są  głównie w miejscowościach, na rynnach, elementach metalowych, gładkich słupach betonowych.

Podłoże do którego kleimy naklejkę musi być gładkie. Przed przyklejeniem naklejki można powierzchnie odtłuścić.

3) Tabliczki – z tworzywa sztucznego, blachy, przykręcane, lub przyklejane w sposób trwały.

Prosimy o wykonywanie tabliczek bez ostrych krawędzi. Przy montażu tabliczek , prosimy zwracać szczególną uwagę, czy krawędź tabliczki nie stanowi zagrożenia, jej ostra, czy wyeksponowana krawędź może być przyczyną poważnego wypadku. Prosimy także o uwzględnienie rowerzystów, tak by zabezpieczyć ich przed możliwością uderzenia w zamontowaną tabliczkę.

5. Zasady znakowania

 

1) Znak musi być dobrze widoczny z daleka i powinien jednoznacznie wskazywać którędy trzeba iść, tak by zapewnić komfort osobie pielgrzymującej

2) Znaki umieszczamy w odległości co najemnej 300 m od siebie, w terenach, które tego wymagają znakowanie musi być częstsze

3) Umieszczenie znaku wymaga zgody właściciela posesji, na której ma być umieszczony

4) W przypadku znakowania w lasach, wymagana jest zgoda i wiedza administracji lasów

5) Znak umieszcza się w sposób prostopadły do drogi, tak by był widoczny z daleka, a nie tylko w chwili gdy się obok niego przechodzi (unikamy znakowania równoległego do drogi)

6) W przypadku malowania farbą, często powstają tzw. zlewki, prosimy o ich usuwanie

7) Rekomendujemy unikanie malowania farbą na jezdni, znak się szybko ściera i jest słabo widoczny

8) Przy znakowaniu należy usunąć (sekator, mała siekiera) krzewy, gałęzie, które to zasłaniają lub mogą wkrótce zasłonić wykonywany znak

9) Unika się umieszczania znaków na obiektach (np. uschnięte drzewa) które mogą być usunięte w niedalekiej przyszłości

10) W przypadku skrętu szlaku, znak ze strzałką umieszcza się przed skrzyżowaniem, natomiast za skrzyżowaniem umieszcza się znak potwierdzający kierunek

11) W przypadku skrzyżowań które przechodźmy prosto, znak musi znajdować się bezpośrednio za skrzyżowaniem, potwierdzając kierunek „na wprost”

12) Nie znakujemy na: drzewach, które rosną w rowach, na drzewach będących pomnikami przyrody, drzewach cennych, innych cennych obiektach które możemy uszkodzić lub zniszczyć

13) Nie można umieszczać znaku na słupach wysokiego napięcia, oraz na znakach drogowych (awers)

14) W przypadku likwidacji szlaku, wszystkie znaki malowane muszą zostać zamalowane farbą ciemno szarą, naklejki i tabliczki należy usunąć

6. Konserwacja Szlaku

 

1) Rekomendujemy coroczne, wiosenne przeglądy szlaku i ich bieżącą konserwację, uzupełniane oznakowania,  usuwanie gałęzi zasłaniających znaki itp., oczyszczeniu lub myciu, tablic, drogowskazów i znaków

2) Organizacje sprawujące opiekę nad poszczególnymi odcinkami drogi św. Jakuba, będą starać się pozyskiwać środki np. od samorządów, na gruntowne odnawianie szlaku