Regulamin sklepu

(obowiązujący od dnia 01.10.2016 r.)

 §1

Informacje podstawowe

Sklep Internetowy Sklep Pielgrzyma (w dalszej części Regulaminu określany w skrócie jako „Sklep”) umożliwia Państwu dokonywanie zakupów na odległość przy użyciu sieci Internetowej, na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

Sklep stanowi własność i jest prowadzony przez:

Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, NIP:894-299-36-37, REGON: 021203250

(w dalszej części Regulaminu określaną jako „Sprzedawca”).

Przedmioty dostępne w sprzedaży są prezentowane i opisane na stronach Sklepu. Podane ceny przedmiotów są cenami łącznymi brutto, a opłaty za dostawę, zgodnie z wybraną opcją, są podawane osobno.

Przedmioty, które znajdują się aktualnie na stanie są pokazane na stronie Sklepu i możliwe do zamówienia na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionych przedmiotów w stanie bez wad. Oferowane Państwu przedmioty są fabrycznie nowe oraz oryginalnie zapakowane.

Kontakt ze Sklepem i Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej,
 • poczty e-mail: sklep@camino.net.pl

Przez określenie „Konsument” rozumie się osobę fizyczną, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bez bezpośredniego związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Korzystając ze Sklepu jesteście Państwo zobowiązani do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. nie zakłócania jego funkcjonowania,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu nie zamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 3

Zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie na stronie Sklepu (http://camino.net.pl/sklep-pielgrzyma) trzeba posiadać konto e-mail oraz włączyć w przeglądarce funkcję akceptowania plików cookies (funkcjonalnych) oraz wyskakujących okien.
 2. Złożenie zamówienia na stronie Sklepu (http://camino.net.pl/sklep-pielgrzyma) odbywa się poprzez dokonanie następujących czynności:
  1. wybór interesujących Państwa przedmiotów i ich dodanie do koszyka;
  2. przejście na podstronę zamówienia, oznaczoną w menu "Twój koszyk", gdzie widoczne jest podsumowanie wybranych przedmiotów i ich ceny;
  3. wypełnienie formularza poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i teleadresowych;
  4. wybór formy dostawy zamówionych przedmiotów;
  5. potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu;
  6. wybór metody płatności;
  7. potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.
 3. W przypadku nieprawidłowego podania danych w zamówieniu Sklep skontaktuje się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie w celu ich poprawienia, o ile nawiązanie kontaktu będzie możliwe.
 4. Sklep poinformuje Państwa poprzez komunikat na stronie oraz wysłanie wiadomości e-mail o pozytywnej weryfikacji podanych danych i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Z chwilą wysłania tej wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Państwem a Sprzedawcą.
  W wiadomości zostaną podane dane niezbędne do dokonania płatności zgodnie z wybraną metodą oraz termin zapłaty.
 5. Złożenie zamówienia może odbyć się również drogą telefoniczną albo poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W obu tych przypadkach Sprzedawca potwierdzi warunki złożonego zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane płatnicze zgodnie z wybraną metodą oraz termin zapłaty. Z chwilą wysłania wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Państwem a Sprzedawcą.
 6. W przypadku płatności kartą w systemie DotPay oraz płatności e-przelewem zostaniecie Państwo przekierowani na właściwą stronę internetową w celu jej dokonania.
 7. Do czasu nadania przesyłki możecie Państwo zmienić zamówienie poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail Sprzedawcy. Modyfikacja taka może objąć zmianę podanych danych osobowych lub adresowych albo liczby i rodzajów zamówionych przedmiotów. Sprzedawca poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości e-mail akceptuje zmianę zamówienia albo odmawia jego akceptacji i podaje przyczynę.

§ 4

Płatności

 1. Aby zapłacić za zamówione przedmioty można skorzystać z następujących metod płatności:
  1. przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy, w tym przy wykorzystaniu e-przelewu,

§ 5

Dostawa i odbiór

 1. W przypadku płatności przelewem zamówione przedmioty są wysyłane po otrzymaniu zapłaty przez Sprzedawcę.
 2. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument i ma on zostać przesłany przez Sprzedawcę, to niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia przechodzi na Państwa dopiero z chwilą jej wydania. Jednakże w sytuacji, gdy zażyczycie sobie Państwo skorzystać z usług innego przewoźnika, niż oferuje to sprzedawca, przez wydanie przedmiotu rozumie się już jego powierzenie temu przewoźnikowi.
 3. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument wraz z nim Sprzedawca doręczy potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość w formie papierowej. Treści potwierdzenia stanowi informacja o przyjęciu zamówienia oraz tekst niniejszego Regulaminu.
 4. Do zakupionych przedmiotów załączany jest dowód zakupu.

§ 6

Reklamacje

 1. Jeżeli według Państwa nabyty przedmiot jest wadliwy możecie Państwo skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
 2. Reklamacje proszę składać drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i żądaniami wobec Sprzedawcy.
 3. Jeżeli wadliwy przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy:
  1. jego naprawy albo wymiany na nowy;
  2. obniżenia ceny (w proporcji odpowiedniej do utraty wartości);
  3. odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).

na zasadach ustalonych aktualnie obwiązującymi przepisami polskiego Kodeksu cywilnego

 1. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji otrzymacie Państwo niezwłocznie. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji jako konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem wyrażonego żądania za uzasadnione.
 2. Naprawy oraz wymiany będą dokonywane niezwłocznie, tak aby nie spowodować po Państwa stronie nadmiernych dolegliwości.

§ 7

Wymiana

 1. Sprzedawca umożliwia Państwu wymianę zakupionych przedmiotów na inne oferowane w sprzedaży, co stanowi jednocześnie zmianę zawartej wcześniej z Państwem umowy sprzedaży.
 2. W celu wymiany należy skontaktować się ze Sprzedawcą i w formie wiadomości e-mail złożyć zamówienie na nowe przedmioty, wybrać opcję płatności i dostawy oraz wskazać, które z zakupionych wcześniej przedmiotów mają zostać wymienione.
 3. Kolejnym krokiem jest przesłanie Sprzedawcy przedmiotów do wymiany. Koszt przesyłki leży w takim przypadku po Państwa stronie.
 4. Sprzedawca zweryfikuje, czy odesłane przedmioty nie noszą śladów użytkowania i mogą zostać wymienione. O decyzji Sprzedawcy zostaniecie Państwo poinformowani w wiadomości e-mail.
 5. W przypadku decyzji negatywnej Sprzedawca niezwłocznie odeśle Państwu przedmioty, które nie mogą zostać wymienione. W wiadomości e-mail zostanie wyjaśniona przyczyna odmowy wymiany.
 6. W przypadku decyzji pozytywnej Sprzedawca zatrzyma zwrócone przedmioty i w wiadomości poda kwotę do zapłaty oraz ew. dopłatę do ceny przedmiotów według nowego zamówienia. Ponadto w wiadomości Sprzedawca wskaże dane płatnicze oraz termin zapłaty. Z chwilą wysłania przez Sprzedawcę wiadomości o decyzji pozytywnej dochodzi do zmiany pierwotnej umowy sprzedaży, która będzie realizowana według nowych ustaleń.

§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie i na warunkach zgodnych z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, opisanych w niniejszym pouczeniu: [plik do pobrania]Strona otwiera się w nowym oknie, które stanowi zał. nr 1 do Regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możecie Państwo złożyć przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy [plik do pobrania]Strona otwiera się w nowym oknie, który stanowi zał. nr 2 do Regulaminu, co jednak nie jest obowiązkowe.
 3. Zarówno pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, jak i formularz odstąpienia od umowy, otrzymacie Państwo w wersji papierowej z chwilą dostarczenia zamówionych przedmiotów.

§ 9

Wykorzystanie danych osobowych

 1. Dokonując zakupów w Sklepie zgadzacie się Państwo, że dane wymagane w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień. Państwa dane mogę być również przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu dostawy zakupionych przedmiotów,
 2. W każdym czasie macie Państwo prawo do wglądu, poprawienia, zaktualizowania lub skasowania swoich danych kontaktując się ze Sprzedawcą.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych albo miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Jako konsumenci posiadacie Państwo m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy albo Sąd Okręgowy we Wrocławiu, w zależności od przedmiotu sporu i zgodnie z przepisami o właściwości rzeczowej oraz funkcjonalnej.

 

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Sklepu Internetowego www.
camino.net.pl/sklep-pielgrzyma

POUCZENIE

O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość
w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Stowarzyszenie "Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce" ul. Legnicka 65, 22, 54-206 Wrocław, e-mail: sklep@camino.net.pl  – o swojej decyzji o odstąpieniu od w/w umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od w/w umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od w/w umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Sklepu Internetowego www.
camino.net.pl/sklep-pielgrzyma

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat:

Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. , ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław , e-mail: sklep@camino.net.pl

 • Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
 • Data odbioru rzeczy:
 • Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

                                                                                                                                                     

 • Adres konsumenta (-ów):

                                                                                                                                                     

 • Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.