Zasady ochrony danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” z siedzibą ul. Legnicka 65 54-206 Wrocław. Od dnia 25.05.2018 r. jest możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: biuro@camino.net.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” na podstawie zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

- realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); .

- realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO); .

-  analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; .

- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na komunikację marketingową lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Prawa wymienione w pkt 1) – 6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na początku dokumentu) lub poprzez kontakt ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. (adres podany na początku dokumentu, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).